Kapittel 1 – Om veilederen

Dette kapittelet er innledningen til selve veilederen. Vi forteller først kort om Verktøykassen og om webinarets oppbygging. Veilederen bygger på CRPD – FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kapittelet varer i litt over 4 minutter.